Smluvní Podmínky

Smluvní podmínky

PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU POZORNĚ. JEJÍM PŘIJETÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE SE ZAVAZUJETE K TĚMTO SMLUVNÍM PODMÍNKÁM A VŠEM TERMÍNŮM ZDE UVEDENÝM. JE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ JAKO UŽIVATELE, ZÁKAZNÍKA NEBO POTENCIÁLNÍHO ZÁKAZNÍKA PŘEČÍST SI TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘED POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK. POKUD VÝSLOVNĚ NESOUHLASÍTE SE VŠEMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, PROSÍM NEVSTUPUJTE NEBO NEPOUŽÍVEJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY.

TATO SMLOUVA O SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH JE PLATNÁ OD 29. 6. 2016.

PŘIJETÍ PODMÍNEK Následující smluvní podmínky (dále jen „SP“) jsou právně závaznou dohodou, která upravuje vztah mezi našimi uživateli a dalšími, kteří mohou komunikovat nebo přijít do styku se společností TRIDENT8 LIMITED, taktéž „The Laver Cup“, sídlem 30650 Pinetree Road, Suite 1, Pepper Pike, Ohio 44124, USA a s našimi přidruženými společnostmi a organizacemi v souvislosti s užíváním  webových stránek The Laver Cup, které obsahují www.lavercup.com („Webové stránky“) a služby, které jsou definovány níže.

POPIS SLUŽEB WEBOVÝCH STRÁNEK Webové stránky jsou portálem nabízejícím oficiální zdroj informací vztahující se k tenisové soutěži The Laver Cup. Všichni návštěvníci našich webových stránek jsou považováni za „uživatele“ v kontextu zde uvedených služeb pro účel těchto SP. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že služby poskytované a přístupné na našich webových stránkách a aplikacích, které mohou obsahovat mobilní aplikace a tyto aplikace mohou být dostupné na sociálních sítích a mnoha dalších platformách i jako stažitelné programy, jsou výhradním majetkem TRIDENT8 LIMITED. Dle svého uvážení může TRIDENT8 LIMITED nabízet doplňkové webové stránky a / nebo služby nebo aktualizace, změny nebo úpravy jakéhokoliv aktuálního obsahu a služeb a tato smlouva se vztahuje na všechny doplňkové služby a / nebo produkty a všechny aktualizované, změněné nebo upravené služby, pokud není stanoveno jinak. TRIDENT8 LIMITED si vyhrazuje právo zrušit nebo zastavit nabídku výše zmíněných služeb a / nebo produktů. Vy jako koncový uživatel berete na vědomí, přijímáte a souhlasíte  s tím, že TRIDENT8 LIMITED nenese žádnou odpovědnost za aktualizace, změny, úpravy, pozastavení nebo zrušení našich nabízených služeb a / nebo produktů. Vaše další využívání poskytovaných služeb i všech jejich aktualizací, změn a / nebo úprav znamená Váš souhlas s těmito aktualizacemi, změnami a / nebo úpravami. I proto by mělo být časté opětované čtení této smlouvy a dalších podmínek a zásad  Vaším ujištěním, že jste si vědom / a všech podmínek a zásad, které aktuálně platí. Pokud nesouhlasíte s aktualizovanými, změněnými nebo upravenými podmínkami, musíte ihned přestat využívat nabízené služby. Uživatel navíc rozumí, bere na vědomí a přijímá fakt, že charakter nabízených služeb se může měnit, a proto TRIDENT8 LIMITED nenese žádnou zodpovědnost nebo závazek na včasnosti, neinformování, vymazání a / nebo uchování uživatelského obsahu, komunikaci nebo osobním nastavení.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Registrovaná data každého uživatele a další osobní informace jsou přisně chráněny online zásadami osobních údajů TRIDENT8 LIMITED (plné znění zásady ochrany osobních údajů si prohlédněte na www.lavercup.com). Jako uživatel tímto dáváte souhlas se sběrem a využitím poskytnutých informací stejně jako s přenosem informací v rámci USA a / nebo mezi dalšími zeměmi pro jejich skladování, zpracování a využití TRIDENT8 LIMITED a / nebo našich přidružených společností a organizací.

UPOZORNĚNÍ NA GLOBÁLNÍ VYUŽITÍ, VÝVOZ A DOVOZ Vzhledem k globálnímu charakteru internetu užíváním naší sítě souhlasíte s plněním všech lokálních pravidel vztahujícím se k využívání online služeb a všeho, co je v tomto ohledu považováno za přijatelné. Nahrávání, zveřejňování a / nebo přenos softwaru, technologií a dalších technických dat může být předmětem vývozních a dovozních zákonů USA a případně i dalších zemí. Používáním naší sítě zde souhlasíte s plněním všech příslušných vývozních a dovozních zákonů, vyhlášek a regulací včetně, avšak ne pouze, Export Administration Regulations (dokument Ministerstva obchodu Spojených států amerických), stejně jako kontrolní program sankcí USA. Navíc se zavazujete, že: a) nejste na seznamu vyloučených jedinců , kteří se mohou vyskytovat na jakémkoliv vládním seznamu týkajícím se vývozu (exclusion report, USA) a ani členem žádné další vlády, která může být na seznamu zakázaných vývozců a která je identifikována příslušnými vývozními a dovzními právy a regulacemi; b) nebudete přenášet žádný software, technologie nebo další technická data užíváním našich služeb do jakékoliv země na seznamu zakázaných vývozců; c) nebudete používat naše webové síťové služby k vojenským účelům nebo účelům výroby nukleárních zbraní, raket nebo chemických a biologických zbraní  a k jiným porušením vývozních zákonů USA; a d) nebudete publikovat, přenášet nebo nahrávat jakýkoliv software, technologie nebo jakákoliv další data, která by byla v rozporu s platnými vývozními a / nebo dovozními zákony USA nebo jinými platnými vývozními a / nebo dovozními zákony.

OBSAH UMÍSTĚNÝ NEBO DOSTUPNÝ PRO SLUŽBY SPOLEČNOSTI TRIDENT8 LIMITED si nesmí nárokovat vlastnictví jakéhokoliv obsahu publikovaného jakýmkoliv návštěvníkem nebo uživatelem, stejně jako nesmí takový obsah zahrnovat do služeb na našich webových stránkách. A proto zde poskytujete pro společnost TRIDENT8 LIMITED níže zmíněné „worldwide“, „royalty-free“ a „non-exclusive“ následující povolení: a) Obsah publikovaný nebo zařazený na veřejně přístupných oblastech stránek TRIDENT8 LIMITED povolujete uvolnit k užívání, distribuci, reprodukci, změně, přizpůsobení a veřejnému publikování tohoto obsahu na stránkách našich síťových služeb jedině k účelu poskytování a podpoře specifické oblasti, ke které byl obsah přiřazen a / nebo publikován. Toto svolení je aktuální po celou dobu, kdy jste členem stránek TRIDENT8 LIMITED a končí v okamžiku, kdy se rozhodnete zrušit Vaše členství. b) Fotografie, audio obsah, video a / nebo grafika publikované na veřejně přístupných místech stránek TRIDENT8 LIMITED povolujete využívat, distribuovat, reprodukovat, změnit, přizpůsobit nebo veřejně publikovat na stránkách našich síťových služeb jedině k účelu poskytování a podpoře specifické oblasti, ke které byl obsah přiřazen a / nebo publikován. Toto svolení je aktuální po celou dobu, kdy jste členem stránek TRIDENT8 LIMITED a končí v okamžiku, kdy se rozhodnete zrušit Vaše členství. c) Jakýkoliv další obsah publikovaný na veřejně přístupných místech stránek TRIDENT8 LIMITED povolujete využívat, distribuovat, reprodukovat, měnit, přizpůsobit, publikovat, překládat ať už v celku nebo jeho části a začlenění takového obsahu do jiných děl v jakémkoliv uspořádání nebo médiu aktuálně používaném nebo v budoucnu vyvinutém. Veřejně přístupnými místy stránek TRIDENT8 LIMITED jsou takové stránky našeho síťového majetku, které jsou přístupné široké veřejnosti a které obsahují internetová fóra nebo skupiny, jež jsou otevřeně přístupné uživatelům.

PŘÍSPĚVEK NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI TRIDENT8 LIMITED poskytuje našim uživatelům prostor k vyjádření zpětné vazby na naše webové stránky. Pokud předkládáte nápady, dokumenty, názory a / nebo návrhy (dále jen „příspěvky“) k našim stránkám, berete na vědomí a souhlasíte, že: a) Vaše příspěvky nesmí obsahovat žádné důvěrné nebo majetkové informace; b) The Laver Cup nenese žádnou odpovědnost ani povinnost zajistit nebo zachovat důvěrnost, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, vztahující se k příspěvkům; c) The Laver Cup má právo užívat a / nebo odhalit jakýkoliv takový příspěvek jakýmkoliv způsobem podle uvážení; d) příspěvky se automaticky stávají majetkem The Laver Cup; a e) The Laver Cup nemá žádnou povinnost příspěvky kompenzovat nebo za ně poskytnout jakoukoliv formu náhrady.

ODŠKODNĚNÍ Všichni uživatelé souhlasí s tím, že nebudou činit odpovědnými TRIDENT8 LIMITED, naše přidružené společnosti a organizace, zástupce, zaměstnance nebo partnery za jakýkoliv nárok na kompenzaci poplatků za právního zástupce jakékoliv třetí strany, které se můžou vyskytnou v souvislosti s jakýmkoliv obsahem, který uživatel našich webových stránek publikuje, změní, přenese nebo učiní jiným způsobem přístupným prostřednictvím našich služeb, využitím služeb The Laver Cup nebo propojením s těmito službami nebo porušením smluvních podmínek a / nebo porušením práv jiné osoby.

OPĚTOVNÉ KOMERČNÍ POUŽITÍ SLUŽEB Uživatel souhlasí s tím, že nebude duplikovat, kopírovat, obchodovat, prodávat, přeprodávat nebo zneužívat pro jakýkoliv komerční účel jakoukoliv část, používání nebo přístup na webové stránky The Laver Cup.

MODIFIKACE TRIDENT8 LIMITED si vyhrazuje právo v jakýkoliv okamžik podle uvážení měnit, upravit a / nebo zrušit, ať už dočasně nebo trvale, naše služby nebo jakoukoliv jejich část, a to i bez předchozího oznámení. Taktéž neneseme zodpovědnost vůči Vám nebo jakékoliv další třetí straně za takovou změnu, úpravu a / nebo zrušení našich služeb nebo jejich části.

INZERENTI Jakákoliv komunikace nebo obchodní dohody nebo účast na jakýchkoliv akcích inzerentů nacházejících se na stránkách našich služeb, což může obsahovat platbu a / nebo k těmto inzerentům se vztahující doručení zboží a / nebo služeb a jakékoliv další smluvní podmínky, záruka a / nebo stížnosti vztahující se k takové obchodní dohodě, jsou záležitostí mezi Vámi a těmito inzerenty. Navíc souhlasíte s tím, že společnost TRIDENT8 LIMITED není zodpovědná a neručí za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklé jako přímý důsledek přítomnosti těchto inzerentů na našich webových stránkách.

ODKAZY TRIDENT8 LIMITED nebo jakákoliv třetí strana může poskytovat linky (odkazy) na jiné webové stránky a / nebo zdroje informací. Tudíž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a stejně tak neschvalujeme, nejsme zodpovědní a neručíme za jakýkoliv obsah, produkty, reklamy nebo další materiály umístěné na těchto stránkách nebo zdrojích třetí strany nebo z jejích stránek nebo zdrojů dostupných. Navíc berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost TRIDENT8 LIMITED není zodpovědná a neručí, ať už přímo nebo nepřímo, za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která může být výsledkem zboží nebo služeb přístupných na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z těchto stránek a zdrojů dostupných, ať už se jedná o škodu nebo ztrátu tímto zbožím nebo službami způsobenou, údajně způsobenou nebo škodu a nebo ztrátu způsobenou spoléháním se na jakýkoliv takový obsah.

VLASTNICKÁ PRÁVA Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby společnosti TRIDENT8 LIMITED  a jakýkoliv nezbytný software, který může být použit ve spojení s našimi službami („software“), obsahuje majetkové a důvěrné materiály, jež jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoliv obsah, který může být zahrnut v jakýchkoliv reklamách nebo informacích prezentovaných našimi službami a skrz naše služby nebo inzerenty, je chráněn autorským právem (copyright), ochrannými známkami, patenty a dalšími vlastnickými právy a zákony. A proto, s výjimkou toho, co je výslovně dovoleno příslušným zákonem nebo schváleno společností TRIDENT8 LIMITED  nebo příslušnou platnou licencí, souhlasíte s tím, že nebudete měnit, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat, přenášet, vysílat, veřejně předvádět a / nebo vytvářet plagiátorská díla, která se zakládají na službách TRIDENT8 LIMITED, ať už na jejich celku nebo částech. TRIDENT8 LIMITED Vám zde uděluje osobní a nepřenosná práva a / nebo licenci využívat objektový kód nebo náš software na jednom počítači, dokud nedovolíte, což je zakázáno, jakékoliv třetí straně duplikovat, měnit, modifikovat, vytvářet nebo plagovat formu díla, zpětně sestavovat nebo jinak učinit pokus lokalizovat nebo rozeznat zdrojový kód, prodávat, postupovat, sublicencovat a / nebo jiným způsobem takto působit na software. Navíc souhlasíte s tím, že nebudete upravovat nebo měnit software žádným způsobem, stejně jako že nebudete používat žádné modifikované verze softwaru, včetně a bez omezení, k neautorizovanému přístupu k našim službám. Na závěr souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat nebo se nebudete snažit získat přístup k našim službám jinak než přes rozhraní poskytnuté společností TRIDENT8 LIMITED pro přístup k našim službám.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: a) POUŽÍVÁTE SLUŽBY A SOFTWAR SPOLEČNOSTI TRIEDENT8 LIMITED NA VLASTNÍ RIZIKO. NAŠE SLUŽBY A SOFTWARE JSOU POSKYTNUTY VE FORMĚ, KTERÁ SE MŮŽE V ČASE MĚNIT. TRIDENT8 LIMITED A NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZACE, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIV ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU VČETNĚ, AVŠAK NE POUZE, JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO JINÉHO NARUŠENÍ.

b) TRIDENT8 LIMITED A NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZACE, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBY NEBO SOFTWARE SPOLEČNOSTI TRIDENT8 LIMITED BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM; (ii) SLUŽBY A SOFTWARE SPOLEČNOSTI TRIDENT8 LIMITED JSOU NEPŘERUŠITELNÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ; (iii) VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A SOFTWARU TRIDENT8 LIMITED BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ; (iv) KVALITA JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO DALŠÍHO MATERIÁLU, KTERÝ MŮŽE BÝT VÁMI ZAKOUPEN NEBO ZÍSKÁN PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB NEBO SOFTWARU NAPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ; A (v) ŽE KAŽDÁ CHYBA V SOFTWARU MUSÍ BÝT OPRAVENA.

c) JAKÉKOLIV INFORMACE NEBO MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JAKKOLIV JINAK ZÍSKANÉ NA ZÁKLADĚ SLUŽEB NEBO SOFTWARU SPOLEČNOSTI TRIDENT8 LIMITED BY MĚLY BÝT ZPŘÍSTUPNĚNY NA ZÁKLADĚ VAŠÍ VLASTNÍ ROZVÁŽNOSTI A NA VLASTNÍ RIZIKO. Z TOHO DŮVODU NESETE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČE A / NEBO INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ, STAHOVÁNÍ A / NEBO ZOBRAZENÍ NEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, KTERÁ BY MOHLA NASTAT NA ZÁKADĚ STAŽENÍ TAKOVÝCH INFORMACÍ NEBO MATERIÁLŮ.

d) ŽÁDNÁ RADA A / NEBO INFORMACE, AŤ UŽ PSANÁ NEBO ÚSTNÍ, KTERÁ BY VÁM MOHLA BÝT POSKYTNUTA SPOLEČNOSTÍ TRIDENT8 LIMITED NEBO FORMOU NAŠICH SLUŽEB NEBO SOFTWARU NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU STANOVENOU VE SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH.

e) MALÁ ČÁSTU UŽIVATELŮ MŮŽE PRODĚLAT JISTÝ STUPEŇ EPILEPTICKÉHO ZÁCHVATU, POKUD BUDE VYSTAVENA JISTÝM SVĚTELNÝM INDIKÁTORŮM NEBO POZADÍM, KTERÉ MOHOU BÝT PROMÍTNUTY NA POČÍTAČOVÉ OBRAZOVCE NEBO SE MOHOU VYSKYTNOUT BĚHEM POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB. JISTÉ PODMÍNKY MOHOU VYVOLAT DŘÍVE NEZNÁMÉ NEBO NEDETEKOVANÉ SYMPTOMY EPILEPSIE U UŽIVATELŮ, KTEŘÍ DŘÍVE NEZAŽILI ŽÁDNÉ ZÁCHVATY NEBO ZNAKY EPILEPSIE. POKUD MÁTE VY, VÁŠ ZNÁMÝ NEBO ČLEN VAŠÍ RODINY EPILEPSII, KONZULTUJTE PROSÍM S LÉKAŘEM, ZDA MŮŽOU U TÉTO OSOBY PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB NASTAT TYTO STAVY: ZÁVRATĚ, PORUCHY VIDĚNÍ, CUKÁNÍ OČÍ NEBO SVALŮ, ZTRÁTA VĚDOMÍ, DEZORIENTACE, NEVĚDOMÉ POHYBY NEBO KŘEČE.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ, ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TRIDENT8 LIMITED, NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A ORGANIZACE, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV SANKCE, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY VČETNĚ, ALE NE POUZE, ŠKODY, KTERÉ SE MOHOU VZTAHOVAT KE ZTRÁTĚ ZISKU, PRESTIŽE, VYUŽITÍ, ZTRÁTĚ DAT A / NEBO DALŠÍM NEHMOTNÝM ZTRÁTÁM, I PŘESTO ŽE JSME MOHLI BÝT SEZNÁMENI S TÍM, ŽE MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY SE MŮŽE OBJEVIT JAKO DŮSLEDEK: a) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT NAŠE SLUŽBY; b) NÁKLAD NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY; c) NEAUTORIZOVANÉHO PŘÍSTUPU NEBO ZMĚNY VAŠEHO PŘENOSU A / NEBO DAT; d) PROHLÁŠENÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NA ADRESU NAŠICH SLUŽEB; e) A DALŠÍCH TÉMAT VZTAHUJÍCÍM SE K NAŠIM SLUŽBÁM.

ZPROŠTĚNÍ Pokud budete mít námitky, souhlasíte se zproštěním společnosti TRIDENT8 LIMITED (a jejích záměstnanců, ředitelů, zástupců, přidružených společností a organizací, partnerů, spolupracovníků a všech dalších třetích stran) od nároků, požadavků a škod (skutečných a následných) jakéhokoliv typu, známých nebo neznámých, vědomých nebo nevědomých, zveřejněných i utajených jakkoliv vyplývajících z tohoto sporu.

SPECIÁLNÍ VÝTKY SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍMI ZÁLEŽITOSTMI Pokud byste měl / a v úmyslu vytvořit nebo přidat se ke službě, obdržet od nás nebo si vyžádat zprávy, informace nebo stav týkající se společností, cen akcií, investic nebo cenných papírů, prosím přečtěte si výše zmíněné sekce „Vyloučení záruky“ a „Omezení odpovědnosti“. Pro tento konkrétní typ informací je vhodná fráze „Nechť se má investor na pozoru.“. Obsah společnosti TRIDENT8 LIMITED je zprostředkován především pro informování a žádný obsah, který by mohl být nabízen nebo zařazen do našich služeb, není určen k obchodním účelům. TRIDENT8 LIMITED a naši poskytovatelé licence nejsou zodpovědní za přesnost, užitečnost či dostupnost veškerých informací přenášených a / nebo zpřístupněných našimi službami nejsou zodpovědní za jakákoliv obchodní rozhodnutí na základě těchto informací.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ EXISTUJÍ URČITÉ JURISDIKCE, KTERÉ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PROTO SE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ OHLEDNĚ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.

OPRÁVNĚNÍ TŘETÍ STRANY Berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, pokud není jinak stanoveno ve SP, že žádná třetí strana nemá žádné oprávnění k této smlouvě. Společnost TRIDENT8 LIMITED Vám může zasílat oznámení ohledně změn ve SP po e-mailu, poštou, MMS nebo SMS, textovými zprávami, publikováním na našich webových stránkách a jakýmkoliv dalšími způoby, které jsou dnes známy i takovými, které mohou být v budoucnu objeveny. Tato oznámení Vám nemusí být zasílána, pokud porušujete jakýkoliv aspekt SP neautorizovaným přistupem k našim službám. Váš souhlas s těmito SP znamená, že jste přijal / a všechna oznámení ohledně authorizovaného přístupu k našim službám.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH Berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, že všechny ochranné známky, autorská práva, obchodní název a servisní známky vztahující se ke společnosti TRIDENT8 LIMITED  a její další loga a ostatní rysy značky a / nebo jména produktů a služeb jsou ochranné známky a jako takové zůstávají majetkem TRIDENT8 LIMITED. Souhlasíte s tím, že nebudete používat a / nebo publikovat logo společnosti TRIDENT8 LIMITED nebo její další značky bez předešlého písemného souhlasu TRIDENT8 LIMITED.

AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, NARUŠENÍ A PROCEDURY TRIDENT8 LIMITED bude vždy respektovat právo jiných na duševní vlastnictví a od všech našich uživatelů žádáme to samé. S ohledem na vhodné okolnosti a na základě vlastního uvážení může TRIDENT8 LIMITED zablokovat a / nebo vymazat účet kohokoliv, kdo porušuje SP a / nebo porušuje práva ostatních. Pokud cítíte, že Vaše dílo bylo duplikováno způsobem, který porušuje autorské právo, nebo pokud věříte, že Vaše právo duševního vlastnictví bylo jinak narušeno, měl / a byste nám poskytnout následující informace: a) Elektronický a fyzický podpis osoby, která zastupuje vlastníka copyrightu nebo dalšího práva duševního vlastnictví; b) Popis díla chráněného autorským právem nebo dalšího díla chráněného duševním vlastnictvím, které bylo narušeno; c) Popis lokace stránky, která podle Vás narušovala Vaše dílo; d) Vaši fyzickou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; e) Prohlášení, ve kterém potvrdíte, že údajné a sporné využití Vašeho díla není autorizováno vlastníkem copyrightu, jeho zástupci nebo právem; f) A nakonec, prohlášení napsané pod trestem křivé přísahy, že všechny zmíněné informace ve Vaší zprávě jsou pravdivé a přesné a že jste vlastník copyrightu nebo jiného objektu duševního vlastnictví nebo zástupce jím pověřený jednat o autorských právech a duševním vlastnictvím.

Agent společnosti TRIDENT8 LIMITED pro oznámení pohledávek autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví může být kontaktován zde: Poštovní adresa: TRIDENT8 LIMITED Attn: Copyright Agent 30650 Pinetree Road, Suite 1 Pepper Pike, Ohio 44124; Telefon: (216) 292-8880; Fax: (216) 292-8892; E-mail: [email protected]

SKRYTÉ TITULKY Jak známo, společnost TRIDENT8 LIMITED splňuje všechna platná pravidla a regulace Federal Communications Commission vztahující se ke skrytým titulkům videoobsahu. Pro více informací, navštivte naše webové stránky www.lavercup.com.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SMLOUVA Tyto SP představují kompletní smlouvu mezi Vámi a společností TRIDENT8 LIMITED a upravují používání našich služeb jako náhrada za jakoukoliv předchozí verzi SP mezi Vámi a námi týkající se služeb TRIDENT8 LIMITED. Můžete být taktéž předmětem doplňkových SP, které mohou platit, pokud používáte nebo jste si zakoupil / a určité další služby TRIDENT8 LIMITED, služby přidružených organizací, obsah třetí strany nebo software třetí strany.

ZÁKONY Je vzájemným souhlasem Vás i společnosti TRIDENT8 LIMITED, že vztah mezi oběma stranami by se měl s přihlédnutím k těmto SP řídit zákony státu Ohio bez ohledu na konflikty s ustanovením práva a všechny nároky, příčiny a / nebo spory vyplývající z nebo týkající se SP nebo vztahu mezi Vámi a TRIDENT8 LIMITED musí být podány soudům, které mají příslušnou jurisdikci v County of Cuyahoga (Ohio) nebo k U.S. District Court nacházejícímu se v příslušném státě. Vy a společnost TRIDENT8 LIMITED souhlasíte s podrobením se příslušnosti těmto soudům a s upuštěním námitek proti výkonu pravomoci těchto soudů nad účastníky řízení a proti místu konání těchto soudů.

ZŘEKNUTÍ SE PRÁV A PODMÍNEK Pokud společnost TRIDENT8 LIMITED kdykoliv selže při výkonu nebo vymáhání jakéhokoliv práva nebo ustanovení SP, takové selhání nesmí představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Pokud soud s kompetentní jurisdikcí shledá, že některé ustanovení těchto SP není platné, obě strany nadále souhlasí s tím, že soud by se měl snažit, aby byl naplněn úmysl obou stran, jak je uvedeno v tomto ustanovení. Další ustanovení SP zůstávají v plné platnosti.

PROMLČENÍ Berete na vědomí, rozumíte a souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoliv zákon musí být nárok nebo akce vyplývající z nebo související s používáním našich služeb nebo z SP podán do jednoho roku poté, co důvod žaloby vznikl. Jinak je takový nárok navždy promlčen.

PORUŠENÍ Prosím nahlašte jakékoliv porušení těchto SP společnosti TRIDENT8 LIMITED zde: Poštovní adresa: TRIDENT8 LIMITED 30650 Pinetree Road, Suite 1 Pepper Pike, Ohio 44124; Telefon: (216) 292-8880; Fax: (216) 292-8892; E-mail: [email protected]